Algemene Voorwaarden van IcePearls - Black Gold Vanilla bv, gevestigd te Molenberg 17 , 2630 Aartselaar – België

Versie geldig vanaf 26/10/2020

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van IcePearls - Black Gold Vanilla bv. De voorwaarden zijn

voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van IcePearls - Black Gold Vanilla bv. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. IcePearls - Black Gold Vanilla bv behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door IcePearls - Black Gold Vanilla bv erkend.

1.4 IcePearls - Black Gold Vanilla bv garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal IcePearls - Black Gold Vanilla bv bestellingen tenminste binnen 30 dagen

uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om

andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de

consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder

kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van IcePearls - Black Gold Vanilla bv zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door

IcePearls - Black Gold Vanilla bv geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport

van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen

rechten worden ontleend.

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk

maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt

geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief BTW.

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft

de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van

reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na

afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan IcePearls - Black Gold Vanilla bv heeft teruggezonden, is de koop een feit. De

afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering

schriftelijk melding te maken bij IcePearls - Black Gold Vanilla bv. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn

teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te

geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op

ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt IcePearls - Black Gold Vanilla bv er

zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de

berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel

voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in

geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door IcePearls - Black Gold Vanilla bv aangeboden

(mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij IcePearls - Black Gold Vanilla bv slechts als tussenpersoon c.q.

agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

werkdagen

leverancier geen invloed heeft

persoonlijk karakter hebben

snel kunnen bederven of verouderen

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij IcePearls - Black Gold Vanilla bv, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand

van IcePearls - Black Gold Vanilla bv. IcePearls - Black Gold Vanilla bv houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet

verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 IcePearls - Black Gold Vanilla bv respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een

vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 IcePearls - Black Gold Vanilla bv maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf

van deze lijst te verwijderen.

 1. Garantie

6.1 IcePearls - Black Gold Vanilla bv garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid,

betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat

daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van IcePearls - Black Gold Vanilla bv komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. IcePearls - Black Gold Vanilla bv is echter

nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de

afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde

zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan

IcePearls - Black Gold Vanilla bv) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan IcePearls - Black Gold Vanilla bv. Eventuele gebreken of

verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan IcePearls - Black Gold Vanilla bv

schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief

accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,

beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit

recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door IcePearls - Black Gold Vanilla bv gegrond worden bevonden, zal IcePearls - Black Gold Vanilla bv naar haar

keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding

treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van IcePearls - Black Gold Vanilla bv en mitsdien het bedrag der

schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van

IcePearls - Black Gold Vanilla bv) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van

IcePearls - Black Gold Vanilla bv gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van IcePearls - Black Gold Vanilla bv voor enige andere vorm van schade is

uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte

schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 IcePearls - Black Gold Vanilla bv is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste

roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens IcePearls - Black Gold Vanilla bv in gebreke is; B) de afnemer de

geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de

geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in

strijd met de aanwijzingen van IcePearls - Black Gold Vanilla bv en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de

ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten

aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt IcePearls - Black Gold Vanilla bv zich het recht voor de

aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden IcePearls - Black Gold Vanilla bv slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van IcePearls - Black Gold Vanilla bv gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 IcePearls - Black Gold Vanilla bv kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat

de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen IcePearls - Black Gold Vanilla bv en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door

IcePearls - Black Gold Vanilla bv op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 IcePearls - Black Gold Vanilla bv behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te

accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na

vooruitbetaling.

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen

van etiketten, etc. op de internetsite van IcePearls - Black Gold Vanilla bv gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen

aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

10.1 IcePearls - Black Gold Vanilla bv is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen

ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet

voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet,

storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,

vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers

en/of fabrikanten van IcePearls - Black Gold Vanilla bv alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of

transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 IcePearls - Black Gold Vanilla bv behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is

tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de

overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is IcePearls - Black Gold Vanilla bv gehouden enige

boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien IcePearls - Black Gold Vanilla bv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of

slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel

afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit

geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 IcePearls - Black Gold Vanilla bv is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door

verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze

website.

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door IcePearls - Black Gold Vanilla bv aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij IcePearls - Black Gold Vanilla bv

zolang de afnemer de vorderingen van IcePearls - Black Gold Vanilla bv uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere

gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden

uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van

IcePearls - Black Gold Vanilla bv wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,

waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door IcePearls - Black Gold Vanilla bv geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het

kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige

andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan IcePearls - Black Gold Vanilla bv of een door

IcePearls - Black Gold Vanilla bv aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin IcePearls - Black Gold Vanilla bv haar eigendomsrechten wil

uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te

nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen

vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht IcePearls - Black Gold Vanilla bv zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden

daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te

houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste

verzoek ter inzage te geven aan IcePearls - Black Gold Vanilla bv.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen IcePearls - Black Gold Vanilla bv en koper, welke niet in onderling

overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ANTWERPEN] kennis, tenzij

IcePearls - Black Gold Vanilla bv er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te

onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.